FAQ

Op deze pagina kunt u antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Klik op de volgende vragen:

Voor deelname aan het totale onderzoek ontvangt u een vergoeding van € 100,-. Mocht u zich tijdens het onderzoek terug willen trekken, dan vergoeden wij u een deel naar ratio van het aantal onderdelen waar u aan deel hebt genomen.

Indien u reiskosten maakt om naar het onderzoekscentrum te komen, zullen deze worden vergoed op basis van het openbaarvervoertarief. Mocht u per auto komen, dan vergoeden wij u ook de parkeerkosten. Gezien de beperkte duur van het onderzoek worden geen verblijfskosten vergoed.

U neemt geheel vrijwillig deel aan dit onderzoek. U kunt zich daarom op ieder moment, ook nadat u de schriftelijke verklaring voor toestemming tot deelname hebt ondertekend, en ook tijdens het onderzoek, terugtrekken zonder opgaaf van redenen. Wij verzoeken u vriendelijk dit zo snel mogelijk te melden aan de onderzoekers. Het is niet nodig dit de onderzoeker schriftelijk mee te delen. Deze beslissing zal geen nadelige effecten voor u hebben. Ook de onderzoeker kan besluiten het onderzoek af te breken. Hij/zij zal u dan vertellen wat de reden is dat het experiment werd afgebroken.

Er wordt een MRI-scan gemaakt in het kader van het wetenschappelijk onderzoek en niet voor diagnostische doeleinden. De onderzoekers zijn in het algemeen niet getraind in het stellen van diagnoses en zullen derhalve de MRI-scans niet als zodanig beoordelen. Als de onderzoeker onverhoopt toch iets zou vinden wat hij/zij er verdacht uit vindt zien, dan zal de scan met een radioloog worden besproken. Wanneer deze vindt dat er nader onderzoek nodig is, zullen wij u hierover informeren. In overleg met u zal dan uw huisarts op de hoogte gesteld worden. Als u bij voorbaat al niet op de hoogte wilt worden gesteld op het vernemen van eventuele afwijkingen, kunt u helaas niet aan het onderzoek deelnemen.

Van de onderzoeksgegevens zal een aparte registratie worden aangelegd. Deze registratie is strikt vertrouwelijk. De gegevens worden met een codenummer verwerkt, dus zonder vermelding van naam of andere persoonlijke gegevens. Alleen de onderzoeker en de coördinerend onderzoeker zullen in staat zijn om de gegevens aan u als persoon te koppelen. In publicaties zal uw naam niet terug te vinden zijn. Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw gecodeerde gegevens. Uw gegevens worden dan 15 jaar bewaard.

Het onderzoek verschaft algemeen inzicht in de werking van neurostimulatie op de menselijke hersenen. Er zijn geen directe voordelen voor deelnemers. Voor de toekomst kan het onderzoek nuttige gegevens opleveren voor onder meer de behandeling van patiënten met MCS.

tACS
Uitgebreide veiligheidsstudies hebben aangetoond dat neurostimulatie een veilige methode is. Met behulp van een vragenlijst controleren wij of er redenen zijn waarom het beter is om niet mee te doen. Eventuele bijwerkingen van tACS zijn tijdelijk en kort. Het gaat dan om kortdurende veranderde tijdsbeleving, enige prikkelbaarheid, of lichte hoofdpijn. De kans bestaat desondanks dat als gevolg van de stimulatie een bijwerking optreedt die momenteel nog niet bekend is.

EEG
Gebruik van EEG heeft voor zover bekend geen enkel nadelig effect op de gezondheid. Het enige wat wij vragen is dat u tijdens de EEG-opname van 10 minuten zo min mogelijk beweegt en niet in slaap valt.

MRI
Sinds 1986 worden MRI-scans in Nederland gemaakt voor het afbeelden van allerlei organen van het menselijk lichaam bij patiënten met klachten. Er zijn tot op heden geen nadelige effecten beschreven bij de magnetische veldsterkte (3 Tesla) waarmee wij dit onderzoek verrichten. Het magneetveld kan wel onder andere pacemakers en insulinepompen negatief beïnvloeden.

Het onderzoek bestaat uit het krijgen van tien neurostimulatiesessies, twee EEG-opnames, en twee MRI-scans. De hersenstimulatie, de MRI-scan en de EEG-opname brengen alledrie bijna geen risico’s met zich mee. Toch heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen een verzekering afgesloten die onverwachte schade dekt.

Vooraf aan het onderzoek vult u twee veiligheidheidsformulieren voor MRI en voor neurostimulatie in. Aan de hand van wat u heeft opgegeven, beoordeelt de onderzoeker of uw gezondheid niet in gevaar wordt gebracht tijdens het scannen of tijdens de tACS-behandeling. Tandheelkundige vullingen zijn geen bezwaar.

U kunt niet deelnemen aan het onderzoek als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 1. Als u jonger bent dan 50 jaar
 2. (Geschiedenis van) psychiatrische of neurologische ziekten, anders dan MCS
 3. MRI onverenigbare implantaten, zoals een pacemaker, insulinepomp, spiraaltje met koper, niet verwijderbare piercings
 4. Als u ooit geopereerd bent aan hersenen, oren, ogen, hart of bloedvaten. Dit in verband met de mogelijke aanwezigheid van metalen implantaten of vaatclips in uw lichaam
 5. Als u ooit een metaalsplinter in het oog hebt gehad
 6. Tatoeages die rode (ijzer)pigmenten bevatten omdat deze reageren in de MRI-scanner
 7. Als u bang bent in kleine ruimtes (claustrofobisch). Dit in verband met de tunnel waar u tijdens de MRI-sessie tot uw middel in komt te liggen
 8. Gebruik van drugs of overmatig alcohol gebruik (meer dan 2 glazen per dag)
 9. Als u van eventuele klinische afwijkingen die mogelijk zouden kunnen worden ontdekt niet op de hoogte gesteld zou willen worden
 10. Neurologische problemen in het verleden of het heden (inclusief hersenchirurgie, infarct, beroerte en het gebruik van medicijnen die het risico op een beroerte zouden kunnen verhogen)
 11. Ernstige hoofdhuidverwondingen

Als u bij een van deze dingen twijfelt of dit bij u van toepassing is, dan kunt u dit vragen aan de hoofdonderzoeker. De contactinformatie kunt u hier vinden.

U kunt contact opnemen met een onafhankelijke arts, haar contactgegevens zijn hieronder toegevoegd. Deze arts is niet direct betrokken bij het onderzoek en kan u op onafhankelijke wijze informeren.

Drs. S.M. van Belkum
Telefoonnummer: 050-3618880
E-mailadres: s.m.van.belkum@umcg.nl

Mocht u nog vragen hebben voor, tijdens of na het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met ons team. Met praktische vragen kunt u contact opnemen met Judith Werdekker en meer theoretische vragen met Branislava Ćurčić-Blake. Hun contactinformatie kunt u hieronder vinden.

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en dat u geïnteresseerd bent geworden in ons onderzoek! Indien u deel wilt nemen aan het onderzoek, kunt u zich opgeven door contact op te nemen met ons (klik hier).